İHALE İLANI
ALACAKAYA İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
           
            Alacakaya İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca ‘ALACAKAYA BOĞAZKÖY BAĞLANTI YOLU 1.KAT ASFALT YAPIMI İÇİN TEMEL MALZEMESİ VE MICIR TEMİNİ, NAKLİ İLE SERME-SULAMA-SIKIŞTIRMA YAPIM İŞİ’’ ihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile yapılacaktır.      
1- Birliğin :
 
a) Adresi
: Alacakaya İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  Hükümet Konağı Kat 2  -   ALACAKAYA
b) Telefon ve faks numarası
: Tel  : (424) 481 67 86
  Fax  : (424) 481 67 86
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: kaymakamlik@alacakaya.gov.tr
2 – İhale Konusu İşin
  1. -  İşin Adı: Alacakaya Boğazköy bağlantı yolu 1. Kat Asfalt Yapımı İçin Temel Malzemesi ve Mıcır Temini, Nakli İle Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapım İşi
  b) - Niteliği Türü ve Miktarı: Alacakaya Boğazköy bağlantı yolu 1. Kat Asfalt Yapımı İçin Temel Malzemesi ve Mıcır Temini, Nakli İle Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapım İşi
 
Sıra No
İŞİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
B. FİYATI
TUTARI
1
Elenmiş Çakıldan İstenilen Tiplerde Kankasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini
350
M3
 
 
2
Ocak Taşından Kankasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm ( 1 inç ) lik Temel veya Banket Malzemesi Temini
3500
M3
 
 
3
Temel Malzemesi ve Mıcır Nakli
3850
M3
 
 
4
Serme-Sulama-Sıkıştırma
3500
M3
 
 
5
Trafik işaret levhası
70
adet
 
 
6
600 mm anma çaplı tip 5 HDPE esaslı koruge boru döşenmesi ( her şey dahil
80
mt
 
 
TOPLAM
 
  1. – Süresi :  Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yükleniciye bildirildiğinden itibaren 10 (on) iş günü içinde işe başlanacak ve 60 ( Altmış ) takvim günü içerisinde iş bitirilecektir
3 – İhalenin
      Yapılacağı Yer             : Alacakaya İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı.
      Tarihi ve Saati              :  12.04.2017 Çarşamba Günü  Saat : 11:00
.4 – İhaleye Katılabilme Koşulları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1- Tebligat için adres beyanı.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi
4..1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2- Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3-  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
4.1.4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.5 –  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (ç),(d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan belgeler. (Yazılı taahhütname verilmesi halinde ihale üzerinde kalan firmadan sözleşme tarihinde istenecektir.)
 4.1.6 -  Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.7- Teklif Edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere Geçici teminat mektubu /Alındı . Nakit teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Alacakaya Şubesi nezdindeki 27730535-5001  nolu hesabına yatırılacaktır.  Alındı belgesinde hangi iş için ve kimin tarafından yatırıldığı belirtilmek zorundadır.
4.1.8- Mesleki yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.8.1- Bu ihalede benzer iş tecrübesi olarak % 80 oranında Temel Malzemesi ve Mıcır Temini, Nakli İle Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapım işleri kabul edilecektir.
4.1.8.2-.Malların, şartnamede belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar eklenecektir.
5- Alt Yüklenici taahhütnamesi. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6 -   İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
7 – Tekliflerin değerlendirilmesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
8- İhale dokümanı satın alındığına dair alındı belgesi. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8.1- Bu iş için Doküman bedeli  2.000,00 ( ikibin ) TL olup, KHGB’ nin T.C. Ziraat Bankası Alacakaya şubesi nezdindeki 27730535-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.
9-İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
10-Konsorsiyumlar ihale başvurusunda bulunamazlar.
11- Yeterlilik ve İhale dokümanı,  Alacakaya  KHGB’de görülebilir ve  temin edilebilir.
12– Teklifler 12.04.2017 tarihi ihale saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden verilecektir.
13– Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
14 – İstekliler malzemelere 2 (iki) yıl garanti taahhüt edeceklerdir.
16- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.
17 – İlanda bulunmayan hususlar için; İdari şartname ve diğer ihale dokümanlarına bakılacaktır.   
   
İlanen Duyurulur.04.04.2017 Yusuf YILMAZ