İHALE İLANI
ALACAKAYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
            Elazığ İli “Alacakaya İlçesi Öğretmen Lojmanı İnşaatı  Yapım İşi,”
            Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 18.Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
1. BİRLİĞİN
 
 
a) Adresi
: Alacakaya  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  Hükümet Binası    -   ALACAKAYA
 
b) Telefon ve faks numarası
: Tel  : ( 0 424 ) 481 67 86 
  Fax : ( 0 424 ) 481 67 86
 
c) Elektronik posta adresi (varsa)
:
 
2.İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
 
 
a) Adı, niteliği, türü, miktarı
: Alacakaya İlçesi Öğretmen Lojmanı İnşaatı  Yapım İşi
 
b) Yapılacağı yer
:ALACAKAYA     / ELAZIĞ                                                              
 
c) İşe başlama tarihi
: İhalenin sonucundan sonra yedi (7) iş günü içerisinde sözleşme imzalanır. Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden  itibaren on (10) iş günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi  hükümlerine göre yer teslimi yapılır.
 
 
d) İşin süresi
: İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren,
  ikiyüzon (210 ) takvim günüdür.
 
3.İHALENİN
 
 
a) Yapılacağı yer
: Alacakaya  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  ( Kaymakamlık Toplantı Salonu  )
 
b) Tarihi ve saati
: 11 /  01 / 2018  – Perşembe günü   Saat: 11: 00’da
 
 
 
 
 
       
           4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
                                   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Tebligat için adres beyanı ; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
            4.2.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.4. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.5. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.7. Şekli ve içeriği KİK yada KHGB. İhale yönetmeliğine göre belirlenen geçici teminat,
4.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair beyanname,
4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname,
4.10.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.11.Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname,
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinde sayılan ihale dışı bırakılma durumlarda olunmadığına dair belgeler,
            4.12.İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan olmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge,
            4.13.İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge,
            4.14. Sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge,
            4.15. Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge,
            4.16. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair ilgili kurumdan alınan belge,
            4.17.İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmediğine dair ilgili kurumdan alınan belge,
Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler,
4.18. İş deneyim belgeleri,
a) İstekliler, son on beş ( 15 ) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 100 ‘ü  oranında  gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle  ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek  sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
            b) Bu ihalede benzer iş olarak;  Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Resmi Gazetenin 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı nüshasında yayımlanan “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ”in (b) bina yapı işleri :B III.Grup işler veya her türlü bina onarım ve güçlendirme işleri Kabul edilecektir.
            c)  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/h maddesiyle değişik 20/11/2008-5812/24 maddesine göre, İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzaltmışüçbin sekizyüzyetmişbeş Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz.
Bu kapsamda elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.
Bu işe İnşaat Mühendisi katılabilecektir. Mühendis diplomasının aslı yada noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi zorunludur.
d) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen bir İnşaat Mühendisi, bir Makine Mühendisi, bir Elektrik Mühendisi istihdam edeceğine dair taahhütname getirilmesi zorunludur.
Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler,
4. Bu iş için istenen ekipman;
a) 1 adet damperli kamyon
b) 1 adet binek araç
c) 1 adet su tankı(en az 1 tonluk)
            d) 1 adet betonyer
            e)  kalıp
              f) 1 adet ekskavatör
İsteklinin kendi malı olan ,tesis ve ekipman,fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğunda dair noter tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için sadece taahhütname sunulması yeterlidir.
İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait makine ve ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 
 5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
             6.İhale dokümanı Alacakaya Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı – Hükümet  Binası – ALACAKAYA  adresinde görülebilir.
             7. -İhale dokümanı Alacakaya İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  adresinde 2.000,00 TL karşılığı görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler T.C. Ziraat Bankası Alacakaya Şubesinde Bulunan 1627 27730535-5001 nolu hesaba dosya bedelini yatırmaları dekontunu diğer evraklar ile birlikte İdareye vereceklerdir.
            8.Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
            9.İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü  Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye Anahtar teslimi götürü  Bedel sözleşme imzalanacaktır.
            10.İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. . Geçici Teminatlarını Nakit olarak verecek istekliler T.C. Ziraat Bankası Alacakaya Şubesinde Bulunan 1627 27730535-5001 nolu hesaba yatırmaları dekontunu diğer evraklar ile birlikte İdareye vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az otuz ( 30) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin  bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
 
            İlan olunur.03/01/2018